09/07/2019 16:16
Xem với cỡ chữ

Từ 2020, một số loại vốn do VDB cho vay không còn là vốn đầu tư công

Văn phòng Chủ tịch nước vừa tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật mà Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật Đầu tư công (sửa đổi) số 39/2019/QH14, được thông qua ngày 13/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.
Theo quy định tại Điều 4 luật này, vốn đầu tư công bao gồm vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.
Trước đó, tại Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) quy định vốn đầu tư công bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.
Với sự thay đổi phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công, nhiều loại vốn đang được quản lý cho vay qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) như vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, không còn được coi là vốn đầu tư công.
Sự thay đổi nói trên được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hoá thủ tục đầu tư đối với nhiều dự án sử dụng các loại vốn do VDB đang quản lý, qua đó thúc đẩy hoạt động cho vay của VDB đối với các dự án này./.
Nguyễn Cảnh Hiệp - Ban Cân đối kế hoạch
Tìm theo ngày :